subscribe me: facebook. | instagram. | tiktok.

OGÓLNE WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG
www.fotowania.pl

Mocą niniejszych Ogólnych Warunków Świadczenie Usług (dalej: „Ogólne Warunki Świadczenia Usług” lub „OWŚU”) uregulowane zostają zasady współpracy pomiędzy Właścicielem a Klientem, w tym w szczególności warunki dotyczące składania przez Klienta zamówień i rezerwowanie oraz realizacja sesji fotograficznych (rolek na social media, fotosy na planach filmowych, zdjęcia eventowe, zdjęcia do programów telewizyjnych, studyjnych, lookbook, produktowych itp.), teledysków, zamówień dotyczących wykonywania zdjęć podczas koncertów oraz wszelkich innych wydarzeń, jak również wszelkich innych rodzajów usług świadczonych w powyższym zakresie lub w związku z nimi. Niniejsze OWŚU znajdują zastosowanie w razie braku innych ustaleń w formie pisemnej między Klientem a Właścicielem.

Właścicielem Strony Internetowej jest Wanessa Kaczmarek prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Wanessa Kaczmarek FOTO.WANIA, adres: ul. przy ul. Ściegiennego 29, 63-700 Krotoszyn, NIP: 6211842727, REGON: 521952237 (dalej również: „Właściciel” lub „Usługodawca”).

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości związanych z korzystaniem ze strony internetowej https://www.fotowania.pl lub związanych z dokonywaniem Zamówień przy użyciu danych kontaktowych znajdujących się na stronie internetowej, zachęcamy do kontaktu z Właścicielem poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: fotowania327@gmail.com.

SPIS TREŚCI:

I. Definicje.
II. Opis Strony Internetowej warunki techniczne korzystania ze Strony Internetowej.
III. Postanowienia ogólne, złożenie Zamówienia i zawarcie Umowy.
IV. Wykonanie Umowy.
V. Prawa autorskie oraz prawo do wizerunku.
VI. Przekazanie materiałów fotograficznych lub wideo.
VII. Wynagrodzenie.
VIII. Odpowiedzialność Stron i procedura reklamacyjna.
IX. Odstąpienie od Umowy.
X. Własność intelektualna.
XI. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych.
XII. Postanowienia końcowe.

I. Definicje.

1. Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przepisami prawa także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która zawarła lub zamierza zawrzeć z Właścicielem umowę o świadczenie usług
2. Oferta – dopasowany przez Właściciela do Zamówienia Klienta zakres Usług, wraz ze wskazaniem ceny;
3. Strona Internetowa – strona internetowa należąca do Właściciela, do której niniejsze Ogólne Warunki Świadczenia Usług mają zastosowanie, dostępna pod adresem: https://www.fotowania.pl;
4. Strony – Klient oraz Właściciel łącznie;
5. Umowa – umowa o świadczenie Usług, zawarta pomiędzy Klientem a Właścicielem;
6. Usługa – usługa fotograficzna świadczona przez Właściciela względem Klienta, w tym w szczególności polegająca na realizacji sesji fotograficznych (rolek na social media, fotosy na planach filmowych, zdjęcia eventowe, zdjęcia do programów telewizyjnych, studyjnych, lookbook, produktowych itp.), – w zależności od Zamówienia Klienta), teledysków, zamówień dotyczących wykonywania zdjęć podczas koncertów oraz wszelkich innych wydarzeń, jak również polegająca na wykonywaniu wszelkich innych rodzajów usług związanych z fotografią; Usługa obejmuje przy tym jedną z wymienionych wyżej kategorii lub kilka z nich – w zależności od ustaleń między Stronami;
7. Użytkownik – osoba korzystająca ze Strony Internetowej lub odwiedzająca Stronę Internetową, w tym Klient;
8. Właściciel / Usługodawca – Wanessa Kaczmarek, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Wanessa Kaczmarek FOTO.WANIA, adres: ul. Ściegiennego 29, 63-700 Krotoszyn, NIP: 6211842727, REGON: 521952237;
9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta wyrażające względem Właściciela wolę zawarcia Umowy w zakresie usług świadczonych przez Właściciela, opisanych na Stronie Internetowej, określające zakres Usług co do których Klient składa ofertę zawarcia Umowy oraz dane Klienta. Zamówienie każdej Usługi będzie traktowane jako niezależne oświadczenie woli Klienta mające na celu zawarcie Umowy. Akceptacja przez Klienta oferty oznacza zawarcie Umowy.

W zakresie wszystkich powyższych definicji, odniesienia do liczby mnogiej obejmują również odniesienia do liczby pojedynczej i odwrotnie.

II. Opis Strony Internetowej i warunki techniczne korzystania ze Strony Internetowej.

1. Strona Internetowa powstała w celu umożliwienia zapoznania się przez Użytkownika z zakresem Usług świadczonych przez Właściciela, w tym w szczególności usług fotograficznych, jak również z portfolio Właściciela.
2. Właściciel zapewnia prawidłowe funkcjonowanie Strony Internetowej za pośrednictwem następujących systemów operacyjnych / przeglądarek: Windows / Chrome 24 lub nowszy, Android / Chrome 69 lub nowszy, iOS / Safari 10 lub nowszy, Windows / Firefox 29 lub nowszy, Windows / Edge 12 lub nowszy, Macintosh / Chrome 24 lub nowszy, Android / Samsung Internet 4 lub nowszy, Windows / Opera 15 lub nowsza, Macintosh / Safari 10 lub nowszy, Windows / Internet Explorer 11 lub nowszy.
3. Do korzystania przez Użytkownika ze Strony Internetowej, tj. przede wszystkim do zapoznania się z portfolio oraz zakresem usług świadczonych przez Właściciela za pośrednictwem Strony Internetowej, niezbędne jest posiadanie przez Użytkownika: urządzenia końcowego (komputera, tabletu, smartphone’a itp.) oraz dostępu do Internetu, przeglądarki internetowej umożliwiającej wyświetlanie na ekranie komputera lub innego urządzenia końcowego dokumentów hipertekstowych (HTML) powiązanych w sieci Internet przez usługę sieciową z włączonym wykonywaniem Java Script oraz zapisywaniem plików cookie.
4. Z ważnych powodów, za które uznaje się w szczególności konieczność przeprowadzenia okresowych prac technicznych lub konserwacyjnych, Właściciel może co jakiś czas wyłączyć dostęp do Strony Internetowej dla Użytkownika. W związku z powyższym, niektóre lub wszystkie funkcjonalności Strony Internetowej mogą być tymczasowo niedostępne, przez czas niezbędny do dokonania przez Właściciela ww. czynności, bez konieczności uprzedniego zawiadamiania o tym fakcie Użytkownika.
5. Użytkownicy Strony Internetowej mają obowiązek:
a) korzystania z niej w sposób zgodny z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, zasadami współżycia społecznego oraz dobrymi obyczajami;
b) powstrzymania się od umieszczania na Stronie Internetowej jakichkolwiek treści o charakterze bezprawnym;
c) powstrzymania się od podejmowania działań, mogących utrudniać korzystanie ze Strony Internetowej przez innych Użytkowników lub naruszać ich prywatność;
d) przestrzegania praw autorskich i praw wynikających z rejestracji wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych Właściciela i innych podmiotów, w odniesieniu do zawartości Strony Internetowej.

III. Postanowienia ogólne, złożenie Zamówienia i zawarcie Umowy.

Nawiązanie między Stronami współpracy w zakresie Usług, odbywa się standardowo w następujący sposób:

1. Klient składa oświadczenie woli wyrażające względem Właściciela wolę zawarcia Umowy w zakresie Usług, tj. Klient składa Zamówienie na Usługi, które chciałby otrzymać.
2. Na podstawie Zamówienia, Właściciel sporządza dopasowaną względem Klienta Ofertę oraz przedstawia ją Klientowi do akceptacji.
3. W przypadku akceptacji przez Klienta Oferty, o której mowa w ust. 2 powyżej, Umowa zostaje zawarta. Dla ważności akceptacji Oferty wystarczająca jest forma elektroniczna (np. przesłanie oświadczenia o akceptacji Oferty w drodze mailowej lub przez kanał social media przez Klienta).
4. Zawarcie Umowy następuje z uwzględnieniem poniższych warunków:
a. nawiązanie współpracy, w tym również złożenie Zamówienia, zawarcie Umowy oraz wprowadzenie do Umowy zmian następuje zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa: pisemnie, drogą elektroniczną (np. poprzez e-mail) lub poprzez wiadomości wymieniane między Stronami za pośrednictwem portali społecznościowych: Instagram lub Facebook;
b. wybór zakresu Usług następuje przed przystąpieniem przez Właściciela do realizacji Usług; Klientowi nie przysługuje w szczególności możliwość zmniejszenia zakresu Usług w trakcie lub po wykonaniu Usług związanych z Zamówieniem przez Właściciela, chyba, że Właściciel wyrazi w tym zakresie wyraźną zgodę (np. w formie elektronicznej)
c. utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy następuje poprzez doręczenie Klientowi niniejszych OWŚU przed zawarciem Umowy (wraz z Ofertą)
d. istnieje możliwość dokonania zakupu przez Klienta Usług w prezencie na rzecz osoby trzeciej; Usługa nabyta w ten sposób możliwa jest do realizacji w terminie 6 miesięcy od dnia zaksięgowania przez Właściciela wynagrodzenia z tytułu Umowy zawartej w ten sposób. Termin wykonania Usługi opisanej w niniejszym ustępie ustalany jest przez Klienta lub osobę trzecią na rzecz, której Usługa ta została zakupiona – z uwzględnieniem ww. terminu realizacji, chyba, że Strony co najmniej w formie elektronicznej postanowiły inaczej. Dobrą praktyką jest przy tym wstępne ustalenie terminu realizacji Usług niezwłocznie po zakupie Usługi w sposób opisany w niniejszym ustępie.

IV. Wykonanie Umowy.

1. Właściciel i Klient są zobowiązani do współdziałania przy realizacji celu Umowy, w tym w szczególności do bieżącego uzgadniania istotnych kwestii związanych z wykonaniem Umowy, współdziałania przy modyfikacji elementów sesji zdjęciowej oraz do niezwłocznego informowania drugiej Strony (np. drogą mailową) o okolicznościach mogących utrudnić wykonanie Umowy.
2. Właściciel wykonuje Usługi przy użyciu własnego sprzętu fotograficznego i innych materiałów niezbędnych do prawidłowego wykonania Umowy.
3. Właściciel oświadcza, że sprzęt, którym posługuje się przy wykonywaniu Umowy posiada odpowiednie walory techniczne, zapewniające możliwość profesjonalnego wykonania Umowy.
4. Właściciel zobowiązany jest do wykonania Umowy z należytą starannością, wymaganą dla profesjonalnego charakteru świadczonych Usług.
5. Właściciel zobowiązany jest do wykonania Umowy na poziomie (w sposób) odpowiadającym lub zbliżonym do przedstawionego w portfolio znajdującym się na Stronie Internetowej. Właściciel zakłada przy tym, że Klient zapoznał się z ww. portfolio przez złożeniem Zamówienia.
6. Właściciel poddaje wykonane zdjęcia / wideo obróbce / edycji autorskiej, którą wykonuje wedle własnego uznania. Klient akceptuje przy tym indywidualny charakter pracy Właściciela oraz styl wykonywania przez Właściciela Usług (w tym również w zakresie obórki / edycji zdjęć). Właściciel wskazuje przy tym, że możliwość uzyskania określonego efektu zdjęć / wideo uzależniona jest również od warunków wykonywania Usługi, w tym w szczególności klimatu sesji, światła, pory dnia, otoczenia itp. Klient zobowiązany jest poinformować Właściciela, jeśli oczekuje konkretnego efektu Usługi przez rozpoczęciem jej realizacji – wówczas Właściciel, na podstawie swojego doświadczenia oraz według najlepszej wiedzy dołoży staranności, żeby taki efekt w miarę możliwości został osiągnięty.
7. Wybrane przez Klienta zdjęcia są poddawane obróbce kolorystycznej oraz estetycznemu retuszowi, który obejmuje usuwanie drobnych niedoskonałości i delikatne wygładzenie skóry. Obróbka co do zasady nie obejmuje usuwania z kadru dużych obiektów, fotomontaży, prasowania odzieży, itd. Każda dodatkowa ingerencja w zdjęcia jest dodatkowo płatna według indywidualnej wyceny przedstawianej przez Właściciela na życzenie Klienta.
8. Uzyskanie zgód na wykonanie Usług w prywatnych obiektach i uiszczenie dodatkowych opłat z tym związanych jest obowiązkiem Klienta. Istnieje możliwość uzgodnienia z Właścicielem, aby to on uzyskał zgodę na fotografowanie w danym miejscu, jednak dodatkowy koszt ponosi wówczas Klient (ustalenie takie wymaga przy tym co najmniej formy mailowej). Powyższe obowiązki Klienta nie dotyczą Usług, w których w cenie zawarte jest wynajęcie pomieszczenia.
9. Właściciel wykona Umowę osobiście lub za pomocą innych osób posiadających odpowiednie kompetencje, umiejętności oraz wiedzę niezbędną do wykonania Umowy. W przypadku konieczności wykonania Umowy za pomocą innych osób, Właściciel poinformuje Klienta co najmniej na jeden dzień kalendarzowy przez ustalonym dniem wykonania danej Usługi.
10. Usługa wykonywana jest w terminie uzgodnionym przez Klienta i Właściciela. Możliwa jest jednorazowa zmiana terminu sesji, jednak nie później niż 7 dni przed ustalonym terminem wykonania Usługi. Nowy termin wykonania danej Usługi ustalany jest wspólnie przez Klienta i Właściciela i uzależniony jest od możliwości Właściciela.
11. Każda Usługa (w zależności od jej rodzaju), wymaga na jej wykonanie określonego czasu. Jeżeli Klient spóźni się np. na sesję mającą się odbyć o uzgodnionej z Klientem godzinie, więcej niż 15 minut, to dalszy czas spóźnienia wliczany jest w określony w Umowie czas trwania sesji (sesja trwa odpowiednio krócej, o czas spóźnienia, zgodnie z powyższym).

V. Prawa autorskie oraz prawo do wizerunku.

1. Wszelkie autorskie prawa majątkowe wynikające oraz związane z Umową, stanowią własność Właściciela.
2. W zależności od celu dla jakiego przedmiot Umowy ma zostać przeznaczony przez Klienta, Właściciel udzieli mu stosownej licencji w tym zakresie. Strony ustalą treść takiej licencji każdorazowo przy zawarciu Umowy, przy czym ustalenie takie wymaga przy tym co najmniej formy dokumentowej.
3. Klient zobowiązany jest, w przypadku umieszczania poszczególnych zdjęć lub wideo objętych Umową w sieci Internet (w tym we wszelkich portalach społecznościowych), do oznaczania Właściciela jako ich autora. W przypadku portali Facebook oraz Instagram, Klient zobowiązany jest oznaczyć następujące profile Właściciela w tych portalach: https://www.facebook.com/profile.php?id=100063573943595 oraz https://www.instagram.com/foto.wania/.
4. Właściciel zachowa na swój użytek, w szczególności do celów swojej reklamy i promocji, fotografie / wideo wykonane w związku z wykonywaniem Umowy. Klient zawierając Umowę wyraża zgodę na publikację jego wizerunku przez Właściciela w każdym dopuszczalnym prawem zakresie, bez ograniczenia w zakresie terytorium, medium, czasu oraz liczby egzemplarzy i zrzeka się jakichkolwiek roszczeń względem Właściciela z tym związanych, w tym w szczególności roszczeń wynikających z ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Klient udziela ww. zgody nieodpłatnie i dobrowolnie. Klient może w każdym czasie zgodę wycofać.

VI. Przekazanie materiałów fotograficznych lub wideo.

1. W wyniku realizacji postanowień Umowy, Właściciel przekaże Klientowi zdjęcia lub wideo w formie oraz w liczbie ustalonej w Zamówieniu. Właściciel nie oddaje zdjęć bez obróbki / edycji w żadnym przypadku. Dokupienie nieobrobionych zdjęć / wideo jest możliwe po uiszczeniu odpowiedniej opłaty (wyszczególnionej w poszczególnych cennikach lub indywidualnie ustalonej między Stronami) oraz po podpisaniu oświadczenia przez Klienta, w którym zobowiązuje się on do zachowania zdjęć na własny użytek i oświadcza, że nie będzie udostępniał nieobrobionych zdjęć w sieci ani mediach.
2. W przypadku braku ustalenia przez Właściciela i Klienta innego terminu, przekazanie materiałów wskazanych wyżej oraz w Zamówieniu nastąpi w terminie do 4 tygodni od dnia wykonania danej Usługi. Jeżeli Klient dobiera dodatkowe ujęcia to bieg czasu potrzebnego na obróbkę rozpoczyna się dzień po zaksięgowaniu płatności na koncie Właściciela. Właściciel nie rozpoczyna pracy nad obróbką / edycją zdjęć / wideo, jeśli nie została uregulowana cała za wykonanie Umowy.
3. W przypadku braku innych ustaleń, odbiór materiałów nastąpi w miejscu prowadzenia działalności przez Właściciela lub poprzez przesyłkę pocztową (na koszt Klienta) lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, lub chmury internetowej, w przypadkach, kiedy jest to technicznie możliwe.
4. Umowa nie obejmuje swym zakresem jakichkolwiek usług dodatkowych, ponad te wynikające z wyraźnych ustaleń między Stronami.
VII. Wynagrodzenie.
1. Wynagrodzenie za wykonanie Umowy ustalane jest odrębnie w przypadku każdego Zamówienia przy jego składaniu przez Klienta jednak Właściciel może przedstawić odrębną wycenę, jeżeli jest to uzasadnione zakresem prac.
2. Wynagrodzenie płatne jest przelewem na rachunek bankowy Właściciela o numerze: 59102022670000490202045607, na podstawie wystawionej przez Właściciela faktury.
3. W przypadku poszczególnych sesji (w tym w szczególności sesji prywatnych) Klient jest obowiązany do wpłacenia na rzecz Właściciela zadatku w kwocie ustalonej w Zamówieniu przelewem na rachunek bankowy Właściciela o numerze: 59102022670000490202045607 – w terminie 7 dni od zawarcia Umowy. Powyższy obowiązek nie narusza prawa odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa Właściciela przez Klienta będącego konsumentem – w przypadku wykonania tego uprawnienia przez konsumenta powyższe postanowienia dotyczące zadatku nie mają zastosowania.
4. W przypadku odwołania sesji zdjęciowej przez Klienta w przypadku, gdy nie przysługuje mu prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa Właściciela, po uprzednim kontakcie z Właścicielem możliwe zaliczenie zadatku w poczet innej Usługi, która może odbyć się maksymalnie w ciągu roku od dnia rezygnacji z Usługi.

VIII. Odpowiedzialność Stron i procedura reklamacyjna.

1. Klient może złożyć reklamację związaną z umową o świadczenie usług np. mailowo lub pisemnie zgodnie z danymi kontaktowymi podanymi na wstępie niniejszych OWŚU.
2. Właściciel odniesie się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się w powyższym terminie oznacza, że Właściciel uznał reklamację za uzasadnioną.
3. Klient będący konsumentem może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, takich jak:
a. pomoc powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji pozarządowej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów.
b. pomoc wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej (więcej informacji http://poznan.wiih.gov.pl/);
c. stały polubowny sąd konsumencki (więcej informacji: https://poznan.wiih.gov.pl/staly-sad-polubowny/);
d. platforma ODR stanowiąca internetowy system rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym dostępna pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr;
e. Informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, a także zasady dostępu do tych procedur udostępniane są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników Konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona Konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php; www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php
4. Wyłącza się stosowanie przepisów Kodeksu cywilnego dot. rękojmi za wady. Odpowiedzialność Właściciela za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Usług, ograniczona zostaje wyłącznie do szkody rzeczywistej, z wyłączeniem utraconych korzyści i obejmuje wyłącznie szkodę wyrządzoną z winy umyślnej Właściciela. Odpowiedzialność Właściciela limitowana jest do wysokości wartości Usługi lub Zamówienia będącego przedmiotem reklamacji.

IX. Odstąpienie od Umowy.

1. Zgodnie z przepisami prawa Klientowi będącemu konsumentem w myśl art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach Konsumenta, który zawarł Umowę poza lokalem przedsiębiorstwa, przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość bez podawania przyczyny.
2. Prawo do odstąpienia od Umowy przysługuje w terminie 14 dni kalendarzowych od momentu objęcia przekazania materiałów fotograficznych / wideo określonych Umową w posiadanie przez Klienta będącego jednocześnie konsumentem lub osobę trzecią przez niego wskazaną inną niż przewoźnik.
3. Gdy Klient będący konsumentem odstąpi od Umowy, Umowa jest uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony wówczas z wszelkich zobowiązań. To co Strony świadczyły sobie nawzajem podlega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni.
4. Klient będący konsumentem może odstąpić od Umowy, składając oświadczenie, z którego wyraźnie będzie wynikać taka wola Klienta, przesyłając je drogą elektroniczną lub na adres pocztowy Właściciela – według wyboru Klienta.
5. Do zachowania terminu określonego w pkt. 2 wystarczy wysłanie oświadczenia Klienta o odstąpieniu od Umowy przed jego upływem.
6. Właściciel niezwłocznie potwierdzi Klientowi otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy i stosownie poinformuje Klienta o dalszym postępowaniu, w tym o sposobie zwrotu materiałów fotograficznych / wideo oraz w razie pytań udzieli na nie odpowiedzi.
7. Właściciel niezwłocznie, w terminie nie dłuższym niż 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od Umowy, zwróci Klientowi wszelkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy. Właściciel dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
8. Jeżeli Właściciel, po uzyskaniu zgody od Klienta nie zobowiązał się, że sam odbierze od niego materiały fotograficzne / wideo, Właściciel może wstrzymać się ze zwrotem otrzymanych płatności, w tym kosztów dostarczenia rzeczy aż do chwili otrzymania materiałów fotograficznych / wideo z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu/potwierdzenia jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
9. Klient ma obowiązek zwrócić rzecz Właścicielowi lub przekazać ją osobie upoważnionej przez Właściciela niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych, od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Właściciel zaproponował, że sam odbierze materiały fotograficzne / wideo. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie materiałów fotograficznych / wideo przed jego upływem.
10. Klient będący Konsumentem ponosi wyłącznie bezpośrednie koszty zwrotu materiałów fotograficznych / wideo.
11. Konsumentowi, przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 Prawa konsumenckiego.
12. Materiały fotograficzne / wideo należy dostarczyć na adres Właściciela wskazany w komparycji niniejszych OWŚU.
13. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania materiałów fotograficznych / wideo. Oznacza to, że Klient ma prawo ocenić i sprawdzić materiały fotograficzne / wideo, ale tylko w taki sposób w jaki mógłby to uczynić w sklepie stacjonarnym (czyli sprawdzić jego kompletność i parametry techniczne). Konsument nie może bowiem normalnie użytkować rzeczy w przeciwnym razie odstępując od Umowy może zostać obciążony dodatkowymi kosztami w związku ze zmniejszeniem jej wartości.
14. Prawo do odstąpienia od Umowy nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umów określonych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach Konsumenta m. in. w sytuacji:
a. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
b. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
c. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
d. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
e. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
f. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
g. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
h. w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
i. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
j. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
k. zawartej w drodze aukcji publicznej;
l. o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
m. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 

X. Własność intelektualna.

 

1. Treści, usługi i produkty zamieszczone na Stronie Internetowej są prawnie chronione na różne sposoby (w zależności od rodzaju chronionego dobra) i korzystają z ochrony m.in. jako: prawa autorskie, znaki towarowe, znaki przemysłowe, patenty czy jako tajemnica przedsiębiorstwa.
2. Użytkownik Strony Internetowej ma obowiązek bezwzględnego poszanowania ww. praw własności intelektualnej należących do Właściciela i innych podmiotów, poprzez niewykorzystywanie w jakikolwiek sposób, bez uzyskania uprzedniej zgody Właściciela lub ww. innych podmiotów, wyrażonej na piśmie, jakichkolwiek elementów, wchodzących w zakres zawartości Strony Internetowej. Korzystanie z ww. elementów Strony Internetowej bez ww. uprzedniej, pisemnej zgody może stanowić podstawę do wszczęcia przez Właściciela przeciwko osobie, która w sposób nieuprawniony korzysta z ww. elementów Strony Internetowej, postępowania cywilnego lub karnego, zmierzającego do ochrony praw Właściciela.

 

XI. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych.

1. Administratorem danych osobowych Klienta zbieranych w związku z zawarciem i wykonaniem Umowy oraz w ewentualnych celach marketingowych jest Właściciel.
2. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO).
3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, za zastrzeżeniem przypadku, gdy podanie danych jest konieczne do zawarcia lub wykonania Umowy, zatem ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości zawarcia Umowy.
4. Dane osobowe Klienta mogą być przetwarzane w następujących celach, zakresie i czasie:
a. w celu wykonania Umowy oraz podjęcia na żądanie Klienta działań przed zawarciem Umowy (imię i nazwisko/firma, adres poczty elektronicznej Klienta, adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby, wizerunek Klienta; w przypadku Klientów będących przedsiębiorcami również firma i NIP). Dane są przetwarzane przez okres niezbędny do wykonania, rozwiązania lub wygaśnięcia w inny sposób Umowy. Podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
b. w celach marketingowych i promocyjnych Właściciela (wizerunek Klienta). Dane są przetwarzane do chwili wycofania zgody przez osobę, której dane dotyczą. Podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;
c. prowadzenie ksiąg podatkowych przez Właściciela (imię i nazwisko/firma, adres poczty elektronicznej Klienta, adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby, w przypadku Klientów będących przedsiębiorcami również firma i NIP). Dane są przetwarzane przez czas wymagany do przechowywania ksiąg podatkowych. Podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w zw. z art. 86 § 1 ordynacji podatkowej.
d. ustalenie, obrona lub dochodzenie roszczeń jakie mogą być kierowane do Właściciela lub przez Właściciela w związku z Umową (imię i nazwisko/firma, adres poczty elektronicznej Klienta, adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby; w przypadku Klientów będących przedsiębiorcami również firma i NIP). Dane są przetwarzane przez czas istnienia uzasadnionego prawnie interesu Właściciela, nie dłużej niż okres przedawnienia roszczeń, które mogą być jakie mogą być kierowane do Właściciela lub przez Właściciela w związku z Umową.
5. Właściciel może korzystać z usług podmiotów zewnętrznych, którym może przekazywać dane osobowe Klienta. Właściciel może przekazać dane osobowe Klienta tylko wtedy, gdy jest to niezbędne dla danego celu przetwarzania danych, opisanego w niniejszym rozdziale. Usługobiorca może przekazać dane osobowe Klienta następującym kategoriom podmiotów:
a. przewoźnicy (firmy kurierskie) lub brokerzy kurierscy – jeżeli konieczne jest dostarczenie w ramach wykonania Umowy zdjęć utrwalonych w formie fizycznej (na nośniku materialnym)
b. podmioty świadczące usługi w zakresie wywoływania zdjęć i tworzenia fotoalbumów – jeżeli konieczne jest wykonanie w ramach Umowy odbitek zdjęć lub albumu.
c. dostawcy usług informatycznych i technicznych niezbędnych do prowadzenia działalności gospodarczej przez Właściciela, takich jak poczta elektroniczna, oprogramowanie informatyczne, Strona Internetowa;
d. biuro księgowe.
6. Osoba, której dotyczą dane przetwarzane przez Właściciela, ma prawo do:
a. żądania od Właściciela dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
b. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
c. przenoszenia danych;
d. cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem – jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;
e. wniesienia skargi do organu nadzorczego.
7. W celu wykonania powyższych uprawnień Klient powinien skontaktować się z Właścicielem, zgodnie z danymi kontaktowymi podanymi na wstępie niniejszych OWŚU.

 

XII. Postanowienia końcowe.

 

1. Właściciel ma prawo do dokonania jednostronnej zmiany OWŚU w razie wystąpienia następujących ważnych powodów:
a) dokonanie zmian organizacyjnych, biznesowych lub prawnych;
b) zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa, mająca bezpośredni wpływ na treść OWŚU;
c) dokonanie zmian technicznych i w zakresie funkcjonalności Strony Internetowej, pod warunkiem, że zmiany w OWŚU mają na celu dostosowanie treści OWŚU do dokonanych zmian technicznych i w funkcjonalności Strony Internetowej;
d) zmiana w zakresie świadczonych Usług, w tym wprowadzenie nowych.
Zmiana OWŚU staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Właściciela, nie krótszym niż 14 dni od momentu udostępnienia nowych OŚWU na Stronie Internetowej.
Aktualna wersja OWŚU zawsze dostępna jest na Stronie Internetowej pod następującym linkiem: www.fotowania.pl
2. Właściciel ma prawo do przeniesienia praw do Strony Internetowej oraz praw i obowiązków wynikających z Umowy na inny podmiot.
3. Wszelkie spory mogące wyniknąć na tle wykonywania Umowy, jeżeli nie zostaną rozstrzygnięte polubownie, będą rozpatrywane przez sąd polski według właściwości miejscowej dla stałego miejsca wykonywania działalności gospodarczej przez Właściciela.
4. Niniejsze OWŚU, jak również wszelkie stosunki prawne powstałe na ich podstawie, w tym w szczególności zawarte na ich podstawie Umowy, poddaje się pod prawo polskie i interpretuje na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa polskiego. W sprawach nieuregulowanych w OWŚU ani Umowie, zastosowanie mają w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
5. Niniejsze OWŚU wchodzą w życie z dniem 1 kwietnia 2024 r.